dimarts, 17 de novembre de 2009

Voluntat de Sobirania

La manca de capacitat, d'interés o el retràs d'algunes velles nacions, com ara Euzkadi, Gales o Occitània en constituir-se en estat, va provocar la manca de defensa i la consegüent conquesta o integració en nacions més agresives o en expansió, amb la lògica pérdua de la llibertat col·lectiva i la limitació per proseguir el desenvolupament col·lectiu original i propi.

La conquesta, l'explotació o la subordinació política o econòmica redueix considerablement les pròpies capacitats col·lectives, no implica però forçosament la desaparició total de les caracteístiques diferencials i, menys encara, de la voluntat de llibertat i de sobirania.

(Diccionari del Nacionalisme, Eduard Vinyamata, Imma tubella. Ed. oikos-tau)